Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  


  Ünvanımız:
  Bakı şəh., H.Cavid pr.31
  Tel: 438-60-17
  Kitabxana şənbə və bazar günləri istisna
  olmaqla hər gün saat 9-dan 17-dək işləyir.


Elektron kitablar

Müstəqilliyə gedən yol: Azərbaycan xalq cümhuriyyəti Biblioqrafik Göstərici (1918-2009-cu illər).- Baki: Elm, 2010

Aybəniz Əliyeva-Kəngərli Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanası əməkdaşlarının çap işləri. (1924-1986) Biblioqrafiq göstərici. Bakı, 1987

Aslan Məmməd oğlu Aslanov Biblioqrafik Göstərici. Bakı,Elm, 2004.

Vaqif Ferzeliyev-biblioqrafiya.Bakı, «Elm», 2010. - 291 səh.

Gülşən Əliyeva-Kəngərli. Əkrəm CƏFƏR. Yandım avazeyi eşqinlə sənin... . Bakı, “Çaşıoğlu”, 2010.- 352 səh.

Xəlil Rza Ulutürk Biblioqrafiya. Bakı, Elm, 2005.

Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev Biblioqrafiya. Baki, Elm, 2009

 Ramiz Ənvər Oğlu Mehdiyev Biblioqrafiya. Bakı, Elm, 2009

Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev biblioqrafiya. Bakı, Elm, 2009

Aida Nəsir qızı İmanquliyeva Biblioqrafiya. Baki, Elm, 2009

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə Biblioqrafiya. B a k i , Elm , 2 0 10

Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Bülleteni №19. dekabr-aprel, 2009

Dünya Mətbuatı İnternetdə Veblioqrafiya. II cild Baki, 2009.

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2003-cü ilin  yekunları üzrə hesabatı

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2004-cü ilin yekunları üzrə Hesabatı

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2005-cü ilin yekunları üzrə Hesabatı

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2006-cı ilin yekunları üzrə He s a b a t i

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2007-ci ilin yekunları üzrə Hesabatı

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasinin 2008-ci ilin yekunları üzrə Hesabatı

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasinin 2009-cu ilin yekunları üzrə Hesabatı

AMEA MEK-nin 2004-cü il üçün elmi-tədqiqat işlərinin Planı

AMEA MEK-nin 2005-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin Planı

AMEA MEK-nin 2006-cı il üçün elmi-tədqiqat işlərinin Planı

AMEA MEK-nin 2007-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin planı

AMEA MEK-nin 2008-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin Planı

AMEA MEK-nin 2009-cu il üçün elmi-tədqiqat işlərinin planı

amea mek-nin 2010-cu il üçün elmi-tədqiqat işlərinin plani

AMEA MEK-nın strukturu haqqında 01 yanvar 2005-ci il tarixinə olan məlumat

AMEA MEK-nın Strukturu haqqında 01 yanvar 2006-ci il tarixinə olan məlumat

AMEA MEK-nın strukturu haqqında 01 yanvar 2007-ci il tarixinə olan məlumat

AMEA MEK-nın strukturu haqqında 01 yanvar 2008-ci il tarixinə olan məlumat

AMEA MEK-nın strukturu haqqında 01 dekabr 2009-cu il tarixinə olan məlumat

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşrlərinin biblioqrafiyası i l l i k 1984

Azərbaycan milli elmlər akademiyası Nəşrlərinin biblioqrafiyası İllik 1985

Azərbaycan milli elmlər akademiyası nəşrlərinin biblioqrafiyası i l l i k 1989

Y.E. Bertelsin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi

Kitabxanasında saxlanılan şəxsi kitabxanasının kataloqu. Baki, 2004

AMEA MEK-da 2005-ci ildə keçiriləcək elmi və elmi-texniki müşavirələrin, seminarların, konfransların və qurultayların Pl a n i

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası kitabxana sisteminin fəaliyyətini  tənzimləyən sənədlər toplusu III buraxılış Bakı – 2005

Elmi Əsərlər-2004-cü il 5-ci buraxiliş

Elmi əsərlər 2005

Elmi əsərlər – 2006

Elmi əsərlər – 2007 №7

Elmi əsərlər –2008 –№9

Elmi əsərlər–2009–№10

Bülletin Jurnal 2005-ci il 2-ci buraxılış Bakı-2006

Bülletin Jurnal –2006-cı il 1-ci buraxılış Bakı-2006

Bülletin Jurnal –2006-cı il 2-ci buraxılış Bakı-2006

Bülletin Jurnal –2008-cı il 1-ci buraxılış Bakı-2008

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanaya daxil olan kitablar 2005 2-3 buraxılış Baki-2006

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanaya daxil olan kitablar 2007­ 3-4 buraxılış Baki-2008

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanaya daxil olan kitablar 2008­ 4 buraxılış Baki-2009

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanaya daxil olan kitablar 2009­ 1-2 buraxılış Baki-2010

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanaya daxil olan kitablar 2009­ 3-4 buraxılış Baki-2010


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarix
Tarix, tarixşünaslıq, Azərbaycan tarixi, Qədim Dünya tarixi, Orta əsrlər tarixi, yeni tarix, ən yeni tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, qədim türk xalqlarının tarixi, slavyan xalqlarının tarixi, tarixi şəxsiyyətlər...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologiya
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, folklor,folklorşünaslıq, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının tarixi, filologiya, ədəbi tənqid, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi cərəyanlar, şair və yazıçılar...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
İqtisadiyyat
Azərbaycanın iqtisadiyyatı, iqtisad elmləri, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, iqtisadi təşkilatlar, audit, vergi sistemi, mühasibat uçotu, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, iqtisadi göstəricilər, Azərbaycan nefti, neft strategiyası, kitabxana iqtisadiyyatı, büdcə, bank işinin təşkili, gömrük işi, investisiya, sərmayə qoyuluşu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hüquq
Azərbaycanın hüquq sistemi, hüquq-mühafizə orqanları, qanunvericilik, hüquq normaları, konstitusiya, qanunlar, Qədim Roma hüququ, beynəlxalq təşkilatlar, BMT, NATO, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, insan hüquqları, ambudsman institutu, beynəlxalq hüquq normaları, vəkillik, hakimlər üçün ədəbiyyat, müstəntiq fəaliyyəti, normativ aktlar, sərəncamlar, fərmanlar, hüquq ədəbiyyatı, hüquqşünaslıq, dövlət və dövlətşünaslıq...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitabxanaşünaslıq və kitabşünaslıq
Kitabxana işi, kitabxanaşünaslıq, kitabşünaslıq, nəşriyyat işi və redaktəetmə, elektron nəşrlər, elektron kitabxanalar, virtual oxu zalları, biblioqrafiya, biblioqrafiyaşünaslıq, kitabxanaçı təhsili, kitabxanaların statistikası, kitabxana təsnifat sistemləri, "Kitabxana işi haqqında" Qanun...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xarici dillər
Xarici dillər, ingilis, fransız, alman dillərinin qrammatikası, xaricdə təhsil, xarici təhsil müəssisələri, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, tərcüməçilik fəaliyyəti, "Dilmanc" maşın tərcüməsi sitemi, paliqlot, sinxron tərcümə, başqa dillərdə nəşr olunan azərbaycan kitabları, milli kitab anlayışı...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fəlsəfə, sosiologiya, politologiya, psixologiya
Antik fəlsəfə, riyazi fəlsəfə, filosoflar, fəlsəfə elmi, fəlsəfi tədqiqatlar, cəmiyyət, sosiologiya, sosium, sosial münasibətlər, politologiya, siyasət və siyasətşünaslıq, siyasi münasibətlər, beynəlxalq münasibətlər, psixologiya, psixika,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din və dinşünaslıq
İslam dini, dövlət və din, ilahiyyat, islamşünaslıq, buddizm, xristianlıq, atəşpərəstlik, cahiliyyə dövrü, səmavi dinlər, ilahilər, görkəmli din xadimləri, Məhəmməd peyğəmbərin həyatı, Dalay Lama, Konfutsi, imamlar, namaz qılmaq barədə, ibadət qaydaları, dini cərəyanlar, Quran, Tövrat, İncil, Tvrat, Əhdi-ətiq, Əhdi-cədid, Azərbaycanda Ərəb Xilafəti dövrü, inkvizisiya, bidətçilik, renessans dövrü, intibah mədəniyyəti, dini qurumlar, dini bayramlar, orucluq, məhərrəmlik və səfər ayları barədə...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
İncəsənət və mədəniyyət
İncəsənət nümunələri, mədəni abidələr, mədəniyyət, tarixi yerlər, xalçaçılıq, təsviri sənət əsərləri, "sənət sənət üçündür" dövrü, antik mədəniyyət, Kür-Araz mədəniyyəti, muzeylər, qayaüstü rəsmlər, Ellin mədəniyyəti, sənətşünaslıq, musiqi, notlar, incəsənət xadimləri, mədəni əlaqələr, sivilizasiya, sivilizasiyaların toqquşması, dulusçuluq, elektron mədəniyyət, sənət...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları, Təhsil
Elektron Azərbaycan, kommutasiya sistemləri, milli şəbəkə infrastrukturu, distant (məsafədən təhsil), Bolonya prosesi haqqında, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları, nanotexnologiyalar, NGN sitemləri, saytyaratma işləri, proqralaşdırma dilləri, kommunikasiyalaşma, informasiya azadlığı, rəqəmsal uçurum və bərabərsizlik, informasiya əlyetərliyi, kompüterləşmə, informasiya cəmiyyəti, Elektron Naxçıvan, elektron imza, sertifikatlaşdırma, elektron mal dövriyyəsi və ticarət, İKT sektoru, Azərbaycanın təhsil sistemi, dünya ölkələrinin təhsil sistemi, təhsil proqramları, təhsil prosesində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tibb, səhiyyə
Azərbaycan səhiyyə sistemi, YUNESKO, tibb, təbabət, türkəçarə, dərman preparatları, tibb təhsili, yeni müalicə və profilaktika üsulları, quş qripinə qarşı mübarizə, tibb ədəbiyyatı, cərrahiyə, müalicə işi, oftolmologiya, terapiya, stomotologiya, transplantasiya, sonsuzluq və onun aradan qaldırılması, ana olmağa hazırlaşan qadınlar üçün, beynəlxalq səhiyyə təşkilatları, xərçəng xəstəliyi və onun fəsadları barədə, vərəmlə mübarizə, narkomaniyaya yox deyək...Səhifə hər gün yenilənir...

Elekton resurslar
Məlumat bazaları
Azərbaycanşunaslıq
Azərbaycanda neft
Azərbaycanın alim qadınları
Azərbaycanın kitab abidələri
Avtoreferatlar
Biblioqrafik göstəricilər

Tam mətnli elektron elmi kitab və jurnalların bazasina giriş
EBSCO-40.000 elektron elmi jurnal
INTAS-7.000 elektron kitab